آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۹

فردوسی  هم اکابرنشین شد

هرچه به مغز خود فشار آوردیم که حکیم ابوالقاسم جان فردوسی چرا در جمع اکابری و در مکتب ماست هیچ به ذهنمان نیامد. فردوسی  هم اکابرنشین شد.

چوب معلم گله هر کی نخوره خله

همه می‌دانستند که خانم شهشهانی از چپ‌دست‌ها خوشش نمی‌آید. بنده خدا فکر می‌کرد هر کسی که چپ دست است ایراد مادرزادی دارد. چوب معلم گله هر کی نخوره خله.