مرور برچسب

کوهدشت

نقشه باستان شناسی لرستان تکمیل شد؛ کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد

بررسی‌ها نشان از استقرار احتمالی دوره پارینه سنگی قدیم در منطقه دارد. نقشه باستان شناسی لرستان تکمیل شد؛ کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد.
ادامه مطلب ...